Privacystatement


Inleiding

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

1. Wie zijn we

Medigo is een medisch uitzendbureau gevestigd op de Keizersgracht 8 te Amsterdam. Als gespecialiseerd uitzendbureau zijn wij uitsluitend werkzaam in de gezondheidszorg, waar zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens een absolute vereiste is. Uiteraard blijven wij op dezelfde nauwgezette wijze omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. We hebben onze privacystatement in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels en persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Medigo maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring.

3. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of u zich aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze Gebruikersvoorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

4. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

- Uw kwaliteiten en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van referentiechecks en social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.

- Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.

- U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature melding).

- U te benaderen voor vacatures, projecten, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in).

- Een opdrachtovereenkomst bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen en deze te onderhouden en na te komen.

- Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.

- Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.

- Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

5. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Het gaat in hoofdzaak om de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

1. Bij account aanmaken:

- NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
- Geboortedatum, leeftijd, geslacht
- Huidige opleiding en fase
- Beschikbaarheid
- Curriculum Vitae (CV)
- Bewijs van medische studie en/of BIG-registratie
- (Pas)foto op vrijwillige basis

2. Bij solliciteren:

- Informatie over opleiding (stages, coschappen, cursussen, talen)
- Informatie over werkervaring (relevante medische werkervaring)
- Informatie over zorgsystemen (ervaring met zorg & ICT)

3. Bij gaan werken, werken en gewerkt hebben:

- Identiteitsbewijs, BSN-nummer, geboortegegevens
- IBAN, loonheffing, burgerlijke staat
- Arbeidsovereenkomst

Medigo beschikt uitsluitend over gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, zoals bijvoorbeeld referenties en/of getuigschriften, of gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie. Medigo legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

6. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten) delen

Medigo kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere Medigo entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren en overheidsinstanties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij "Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?".

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren zijn, in zijn algemeenheid, afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Wanneer er voor Medigo wordt of is gewerkt geldt er, afhankelijk van de soort administratie, een bewaartermijn van 5 of 7 jaar. Voor alle andere informatie hanteren wij als basis 2 jaar, waarvan afgeweken kan worden in het geval van gebruik van Mijn Medigo. Meer informatie daarover vindt u in de Gebruikersvoorwaarden.

8. Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Onder persoonsgegevens van zakelijke relaties wordt verstaan: contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.

Medigo verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Medigo kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Medigo entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en andere gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Medigo hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Medigo heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

9. Uw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens

Voor kandidaten:

Met uw Mijn Medigo account heeft u inzage in de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw NAW gegevens, beschikbaarheid of werkervaring.

Als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met Medigo via info@medigo.nl.

Voor zakelijke relaties:

Indien u gegevens wilt wijzigen dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen met Medigo via info@medigo.nl.

Voor overige relaties:

U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe schriftelijk of per e-mail contact opnemen met Medigo via info@medigo.nl.

10. Beveiliging

Medigo doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Medigo met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

11. Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Medigo, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@medigo.nl of Medigo bv, Keizersgracht 8, 1015 CN Amsterdam. Uiteraard kunt u ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 020 - 528 73 88.

12. Wijzigingen

Medigo kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van Medigo. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Vragen?

Heb je na het lezen van alle informatie toch nog vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Meer informatie

Gebruikersvoorwaarden
Privacystatement
Cookieverklaring
Disclaimer