Gebruikersvoorwaarden


Algemeen

Deze website en de app wordt beschikbaar gesteld door Medigo bv (hierna: 'Medigo') en is statutair gevestigd te Amsterdam aan de Keizersgracht 8. Medigo bv is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 63546671.

Door gebruik te maken van de website en/of de app ga je onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. Medigo behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website en/of app zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website en/of app, de gebruikersvoorwaarden (algemeen deel en specifieke voorwaarden van 'Mijn Medigo'), onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en/of app, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar je via de website en/of app toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan Medigo. Medigo verstrekt jou een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website en/of app met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken.

Het is verboden om de informatie die Medigo via de website en/of app beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medigo, al dan niet gebundeld met eigen diensten, (door) te verkopen, aan derden op andere basis (tegen betaling of wederdiensten) aan te bieden of ten behoeve van derden te (laten) gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het wel toegestaan om op de website en/of app van Medigo geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door Medigo en hierbij een link naar de website van Medigo wordt opgenomen.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website en/of app wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan Medigo er niet voor instaan dat de informatie op de website en/of app altijd juist en volledig is. Evenmin kan Medigo instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website en/of app. Medigo sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van Medigo. Medigo is gerechtigd de beschikbaarheid van de website en/of app op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Medigo zich het recht voor om op de website en/of app aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website en/of app bevat hyperlinks naar websites van derden. Medigo is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.

Medigo gaat vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je in ons Privacystatement.

Het is niet toegestaan om deze website en/of app te gebruiken op een manier die Medigo, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website en/of app, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Onverminderd haar overige rechten behoudt Medigo zich het recht voor om jou zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en/of app en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien jij je niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens Medigo of derden.

Deze website en/of app bevat een besloten gedeelte (hierna: 'Mijn Medigo') dat alleen bestemd is voor personen die daartoe een account hebben en rechtmatig beschikken over de inloggegevens, benodigd om gebruik te maken van (een onderdeel van) het besloten gedeelte. Mijn Medigo is toegankelijk via de website en/of via de app. Met de app heb je inzicht in (een gedeelte van) jouw Mijn Medigo account. Het is andere gebruikers verboden zich onrechtmatig toegang te verschaffen tot (een onderdeel van) dit besloten gedeelte, door bijvoorbeeld een valse naam te gebruiken en/of beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Mijn Medigo
Voor het rechtmatig gebruik van Mijn Medigo gelden - in aanvulling op het algemeen deel van de gebruikersvoorwaarden - de volgende specifieke voorwaarden:

Inleiding

Mijn Medigo is het besloten gedeelte van de website en/of app van Medigo, beschikbaar via de website en/of de app indien je een account hebt. Met een account op Mijn Medigo kan je op vacatures reageren, je gegevens inzien en beheren. Ga je via Medigo aan de slag bij één van onze opdrachtgevers, dan heb je via Mijn Medigo tot twee jaar na einde dienstverband toegang tot relevante informatie in verband met je werkzaamheden. Je kunt via Mijn Medigo op onze website ook digitaal jouw uren verantwoorden en/of je beschikbaarheid doorgeven.

Het aanmaken van een account is zowel voor jou als voor Medigo geheel vrijblijvend. Het verplicht jou niet om werk te accepteren en het verplicht Medigo niet om jou werk aan te bieden. Heb je gesolliciteerd of is voor of door jou een account aangemaakt, dan gaan we er wel van uit dat je op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in (ander) werk en dat we dus - mondeling, schriftelijk en/of digitaal - contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijk) werk en alles wat daarmee verband houdt, waaronder ook het updaten/aanvullen van je profiel. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is jouw profiel zichtbaar voor - en kan je benaderd worden door - alle onderdelen van Medigo.

1.1. Toepasselijkheid

Deze gebruikersvoorwaarden en het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website en/of app zijn van toepassing op elk gebruik van Mijn Medigo door natuurlijke personen, niet zijnde (potentiële) opdrachtgevers van Medigo. Zij vormen de basis waarop je toegang krijgt en gebruik mag maken van Mijn Medigo. Medigo vraagt je om de gebruikersvoorwaarden te lezen en te accorderen voordat je toegang krijgt en gebruik kunt maken van Mijn Medigo. Door akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden van Mijn Medigo ga je ook akkoord met het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website.

1.2. Toepasselijkheid

Medigo behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen. Medigo zal de aangepaste voorwaarden op deze website plaatsen en deze zijn ook via de app beschikbaar. Bij gebruik van Mijn Medigo zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website en/of in de app, van toepassing.

1.3. Toepasselijkheid

Deze Gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van specifieke tussen jou en Medigo overeengekomen of overeen te komen voorwaarden, bijvoorbeeld de voorwaarden van een uitzendovereenkomst of opdrachtovereenkomst.

2.1. Toegang tot Mijn Medigo

Voor het gebruik van Mijn Medigo is een combinatie van een e-mailadres en wachtwoord (hierna: 'accountgegevens') nodig. Als je een account hebt aangemaakt ontvang je hiervan een bevestigingsmail.

Het gebruik van de accountgegevens is strikt persoonlijk. Je dient jouw accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Je bent verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met jouw accountgegevens worden uitgevoerd. Indien je reden hebt om aan te nemen dat derden jouw accountgegevens kennen, wijzig dan direct jouw wachtwoord.

3.1. Uitgangspunt Mijn Medigo

Jouw profiel gebruiken wij om onze dienstverlening beter af te kunnen stemmen op jouw wensen, voorkeuren en kwaliteiten. Dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd. Jouw profiel is opgebouwd uit de gegevens die je bij ons achterlaat en selecties die je zelf maakt. Ook kunnen we jouw zoekgedrag gebruiken om je beter op weg te helpen. Jouw gegevens kun je inzien en aanpassen. Hoe vollediger jouw profiel is ingevuld, hoe beter wij je kunnen helpen. Zorg in ieder geval dat jouw gegevens correct zijn en up-to-date. Indien je vragen hebt kun je altijd contact opnemen met een medewerker van Medigo.

Alleen persoonsgegevens voor, namens of in relatie tot het verkrijgen van werk, voor een opdrachtgever en een te verzorgen opdracht, voortkomend uit wettelijke bepalingen, voor het vervullen van een goede bedrijfsvoering van Medigo dan wel noodzakelijk in het belang van een goede uitvoering van jouw functie, zijn voor Medigo reden tot het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.

Medigo verstaat mede, maar niet uitputtend, onder een goede bedrijfsvoering inspecties van private partijen in het kader van haar naleving van wettelijke bepalingen en/of CAO, certificering, normering, keurmerk, lidmaatschap brancheorganisatie, ziekte, pensioen en verzekeringen, het uitbesteden van het verzorgen van (delen van) haar bedrijfsadministratie, inrichting en onderhoud van ICT dan wel de dienstverlening van partijen die haar in relatie tot een goede bedrijfsvoering adviseren.

3.2. Bewaarbeleid Mijn Medigo

Binnen de (gerechtvaardigde) bedrijfsdoelen van Medigo en de doelgroep waarop wij ons richten, ligt een gemeenschappelijk belang om jou naar werk te bemiddelen. Dit brengt met zich mee dat je meerdere jaren van Mijn Medigo gebruik maakt of kan maken. We zijn immers afhankelijk van (wisselend) aanbod van opdrachtgevers en ruimte in jouw (studie)agenda.

Wanneer je voor Medigo werkt of hebt gewerkt gelden er wettelijke termijnen voor het bewaren van in wetten genoemde (categorieën van) persoonsgegevens. Afhankelijk van de soort administratie is dit 5 of 7 jaar. Passend binnen onze relatie, het gemeenschappelijke belang en het voorkomen van voor jou repeterende handelingen, bewaren wij ook alle andere informatie in Mijn Medigo voor 5 jaar, tenzij je een beroep doet op ons verwijderbeleid (zie 3.3). Dit bewaarbeleid passen wij ook toe wanneer je nog niet hebt gewerkt voor Medigo. Jouw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Medigo overeenkomstig de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen. In ons Privacystatement kun je hier meer over lezen.

3.3. Verwijderbeleid Mijn Medigo

Wil je dat jouw account en daarmee jouw profiel verwijderd wordt? Dit kun je zelf aangeven bij Account instellingen binnen Mijn Medigo. Je komt dan niet meer voor in het actieve bestand en wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Medigo. Als je jouw account verwijdert en je wenst op een later moment toch te willen solliciteren voor een vacature bij Medigo, dan kan je uiteraard te allen tijde een nieuwe account aanmaken.

We wijzen je er nog wel op dat, voor zover er een wettelijk bewaarbeleid van toepassing is, je niet alle persoonsgegevens kan verwijderen. Daarnaast behoudt Medigo zich het recht voor jouw account(s) zonder vooraankondiging te sluiten, indien je je niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, het algemeen deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website en/of app of de wet. Daarnaast is Medigo gerechtigd jouw account(s) te sluiten indien je een bepaalde tijd geen gebruik meer hebt gemaakt van Mijn Medigo of bent uitgeschreven.

4.1. Gebruik van Mijn Medigo

Je dient je bij het gebruik van Mijn Medigo te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de toepasselijke Gebruikersvoorwaarden en alle instructies van Medigo - op Mijn Medigo, per e-mail of anderszins beschikbaar gesteld - met betrekking tot het gebruik van Mijn Medigo.

4.2. Gebruik van Mijn Medigo

Toegang tot en gebruik van Mijn Medigo voor werknemers is voorbehouden aan natuurlijke personen als bedoeld in artikel 1.1, die op zoek zijn naar of geïnteresseerd zijn in (ander) werk voor hen zelf. (De informatie op) Mijn Medigo is uitsluitend bestemd voor eigen persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan een account op Mijn Medigo aan te maken onder een valse naam en/of Mijn Medigo oneigenlijk te gebruiken, bijvoorbeeld om nadere informatie omtrent vacatures te verkrijgen en die aan te wenden om buiten Medigo om bij de betreffende opdrachtgever te solliciteren of eigen kandidaten voor te stellen.

4.3. Gebruik van Mijn Medigo

Mijn Medigo wordt gebruikt voor elektronische opgave en uitwisseling van gegevens met betrekking tot alle eventueel met jou te sluiten (uitzend)overeenkomsten en wijzigingen daarin en andere voor de uitzending of detachering relevante informatie, zoals bijvoorbeeld jouw wensen, beschikbaarheid en kwaliteiten. Wij verwachten dat je de gegevens in Mijn Medigo regelmatig bijwerkt en daar waar nodig tijdig reageert.

4.4. Gebruik van Mijn Medigo

Je kan Mijn Medigo niet gebruiken als opslagplaats van unieke gegevens of back-up daarvan. De informatie op Mijn Medigo wordt niet onbeperkt voor jou getoond en bewaard. Je dient zelf zorg te dragen voor een adequate back-up van gegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van op jou rustende bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst.

5.1. Gebruik van Medigo App

Om gebruik te maken van de functionaliteiten van de app dient jouw smartphone een stabiele 3G, 4G, WiFi of een ander type internet verbinding te hebben. Zonder deze verbinding kan de juiste werking van de Medigo App niet gegarandeerd worden.

5.2. Gebruik van Medigo App

Als je de Medigo App voor de eerste keer gebruikt dien je in de Medigo App eerst in te loggen met jouw Mijn Medigo account of te registreren met je e-mailadres en wachtwoord.

5.3. Gebruik van Medigo App

Devices, waarbij met opzet het officiële besturingssysteem is gemanipuleerd om meer controle te krijgen over het device en de software die erop staat (rooten/jailbreaken), brengen de juiste werking en beveiliging van de Medigo App in gevaar. De juiste werking en beveiliging van de Medigo App is alleen van toepassing wanneer het device, waar de Medigo App op is geïnstalleerd, voorzien is van de officiële versies van besturingssystemen van Google (Android) en Apple (iOS) die door ons worden ondersteund.

Met deze Medigo App heb je inzicht in een gedeelte van Mijn Medigo account. Via deze Medigo App kan je - onder meer - een gedeelte van jouw gegevens inzien en beheren. Mocht je meer opties willen inzien om jouw gegevens te beheren, log dan in met je Mijn Medigo account via onze website.

6.1. Werking en beschikbaarheid Mijn Medigo

Medigo zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van Mijn Medigo te waarborgen. Medigo staat echter niet in voor de ongestoorde werking en beschikbaarheid van Mijn Medigo. Medigo is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor storingen of verminderde beschikbaarheid van Mijn Medigo door overmacht (waaronder begrepen storingen op het internet of andere verbinding, storingen van je telefoon of besturingssysteemhacking, denial of service attacks) en/of door handelen of nalaten van jou zelf of door jou ingeschakelde derden en sluit iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

6.2. Werking en beschikbaarheid Mijn Medigo

Meld storingen in Mijn Medigo direct aan Medigo via telefoonnummer: 020 - 528 73 88.

6.3. Werking en beschikbaarheid Mijn Medigo

Medigo is gerechtigd (maar niet verplicht) Mijn Medigo aan te passen, onder meer in verband met haar bedrijfsprocessen of technologische ontwikkelingen. Daarbij kan bestaande functionaliteit worden aangepast, aangevuld of verwijderd. Medigo zal je, waar nodig en mogelijk, vooraf informeren omtrent aanpassingen, die een wezenlijke impact hebben op jouw samenwerking met Medigo.

6.4. Werking en beschikbaarheid Mijn Medigo

Medigo kan digitaal of anderszins ondersteuning geven bij het gebruik van Mijn Medigo. Zij is daartoe echter niet verplicht.

7.1. Informatie op Mijn Medigo

Indien je via de website en/of app of per e-mail informatie aan Medigo doorgeeft ben je er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct, relevant en volledig is. Medigo mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. Medigo is bevoegd maar niet verplicht om informatie waaronder informatie van gebruikers, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.

7.2. Informatie op Mijn Medigo

Ten aanzien van de inhoud van de door jou verzonden/ge-uploade informatie en het tijdstip van ontvangst daarvan door Medigo is de registratie hiervan in de systemen van Medigo beslissend.

7.3. Informatie op Mijn Medigo

Het is niet toegestaan berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of - naar de mening van Medigo - onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. Medigo behoudt zich het recht voor dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.

8.1. Beveiliging

De gegevens die je bij ons achterlaat, beveiligen we met de modernste technieken om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens in Mijn Medigo te voorkomen. In ieder geval worden de volgende maatregelen genomen:

- de computer hardware waarop de gegevens van gebruikers worden opgeslagen, zal worden geplaatst in ruimtes waartoe alleen geautoriseerde personen toegang hebben en die beveiligd zijn met branddetectieapparatuur en een toegangscontrolesysteem;

- Medigo maakt gebruik van antivirus programma's en encryptie om gegevens en bestanden zo goed mogelijk te beschermen tegen hackers en bekende virussen;

- Medigo gebruikt zogenaamde firewall technieken om alleen geautoriseerde gebruikers van buiten en binnen Medigo toegang te geven tot de voor hen relevante gegevens.

8.2. Beveiliging

Het is helaas niet mogelijk om volledig uit te sluiten dat jouw gegevens onbevoegd en/of onrechtmatig worden gebruikt of ongewild worden aangetast of verloren gaan. Medigo aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid indien jouw gegevens, ondanks de genomen maatregelen, ongewild worden aangetast of verloren gaan dan wel onrechtmatig of onbevoegd worden ingezien en/of, tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van Medigo.

9.1. Geautomatiseerde besluitvorming

Medigo neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Medigo) tussen zit.

10.1. Privacy

Via Mijn Medigo en bij het aanmaken van een account voor Mijn Medigo wordt vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, verwerkt. Medigo zal je persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen overeenkomstig het Privacystatement. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten. Meer informatie vind je in het Privacystatement.

Vragen?

Heb je na het lezen van alle informatie toch nog vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Meer informatie

Gebruikersvoorwaarden
Privacystatement
Cookieverklaring
Disclaimer